Public
Authored by bill morrison

news vaka

Kaç gün geçer böyle Sensiz,sessiz Ve nedensiz ayrılık sabahlarında Üşüyorken ruhum,hasret ayazlarında Isıtsın diye gülüşüne nöbette gözlerim Üstelik,dönmeyeceğini bile bile, Kaç gün geçer böyle.. Kaç günün gecesi Siyahını üzerime Hüznünü yüreğime döker Ve beni yargısız bir infazla Sensizliğe(çaresizliğe) hapseder..

Edited
news 18 Bytes
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment